فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • FIAP Blue Ribbon (PH548)@ Moslem Poorshamsi

  • تقدیر سالن (PH548)@ Alireza Rastegar

  • دیپلم IAAP (PH548)@ Mehdi Nazeri

  • مدال برنز FPC (PH548)@ Hossein Zare

  • مدال نقرهFPC (PH548)@ Fateh Shafei

  • مدالطلای فیاپ (PH548)@ Alireza Rastegar

  • نشان ویژه ویکتور پولینسکی (PH548)@ Mehdi Nazeri

  • PCA HM (PH578)@ Arash Mahdavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس