فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • FIAP Blue Ribbon (PH647)@ Mostafa Mirtaleb

 • FIAP Gold Medal (PH647)@ Ahmad Khatiri

 • MASTER OF LIGHT GOLD BADGE (PH647)@ Shiva Mohammadi

 • MOL Bronze Medal (PH647)@ Saeed Arabzadeh

 • MOL Diploma (PH647)@ Reza Fathimoghaddam

 • MOL Diploma (PH647)@ Saeed Arabzadeh

 • PSA Bronze Medal (PH647)@ Mostafa Mirtaleb

 • PSA Honorable Mention (PH647)@ Mostafa Mirtaleb

 • SALON Diploma (PH647)@ Davoud Ameri

 • SALON Diploma (PH647)@ Abdol Moeed Maroofi

 • FIAP Blue Ribbon (PH644)@ Siavosh Ejlali

 • MOL Bronze Medal (PH644)@ Amin Pasi Shirazi

 • PSA Bronze Medal (PH644)@ Ali Samei

 • PSA Gold Medal (PH644)@ Davoud Ameri

 • Salon Red Ribbon (PH644)@ Seyed Omid Alavi

 • Salon Red Ribbon (PH644)@ Ali Hanaee

 • ICS SILVER MEDAL (PH636)@ Davoud Akbarzadeh Abkenar

 • KONYA CULTURE & TOURISM DIRECTORATE SPECIAL AWARD (PH636)@ Yones Hemmati Nia

 • PSA MENTION (PH636)@ Hazhar Zaheri

 • SİLLE SANAT SARAYI BRONZ MEDAL (PH636)@ Mahdi Zabolabbasi

 • SİLLE SANAT SARAYI MENTION (PH636)@ Yones Hemmati Nia

 • GPU HM 3 (PH646)@ Arash Mahdavi

 • CLUB Diploma (PH643)@ Mojtaba Safari

 • CLUB Diploma (PH643)@ Dariuosh Ghanbarnasab

 • IAAP Gold Medal (PH643)@ Seyyed Yaser Fattahi

 • MOL Diploma (PH643)@ Mojtaba Safari

 • MOL Gold Medal (PH643)@ Seyyed Yaser Fattahi

 • PSA Bronze Medal (PH643)@ Mehdi Rouhi

 • PSA Honorable Mention (PH643)@ Negar Agha Ali Tari

 • PSA Honorable Mention (PH643)@ Iman Yadmellat

 • PSA Honorable Mention (PH643)@ Abdol Moeed Maroofi

 • BRONZE FZS (PH638)@ Mehdi Abbasi

 • DIPL CIRIUS (PH638)@ Mohammad Ali Khorasani

 • GOLD FIAP (PH638)@ Davoud Ameri

 • GOLD JP (PH638)@ Davoud Ameri

 • HM FIAP (PH638)@ Mehrnaz Roozitalab

 • HM FIAP (PH638)@ Younes Jolfaei Azar

 • Bronze SALON medal (PH632)@ Ehsan Nikfarjam

 • FIAP HM (PH632)@ Maryam Hasani Borchaloui

 • FIAP HM (PH632)@ Kaveh Manafzadeh

 • Gold GPU medal (PH632)@ Amin Mahdavi

 • Gold GPU medal (PH632)@ Shakhavan Osmani

 • Gold ICS medal (PH632)@ Nima Vahdani

 • GPU HM (PH632)@ Ehsan Nikfarjam

 • GPU HM (PH632)@ Ehsan Nikfarjam

 • GPU HM (PH632)@ Nima Vahdani

 • SALON HM (PH632)@ Ebrahim Bahrami

 • SALON HM (PH632)@ Amir Ali Navadeh Shahla

 • SALON HM (PH632)@ Saeed Mohammadzadeh

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس