فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • CHAIRMAN CHOICE (PH616)@ Boyuk Raei Shojaei

 • FIAP GOLD (PH616)@ Sudabe Vatanparast

 • IPA MERIT (PH616)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • IPA MERIT MEDAL (PH616)@ Ahmad Mohammad Taghi Shirazi

 • Medal-PID Bronze - Judge's Choice Award (PH621)@ Sasan Rashtipur

 • PSA HM (PH621)@ Amin Mahdavi

 • PSA HM (PH621)@ Maryam Hasani Borchaloui

 • PSA HM (PH621)@ Ali Hanaee

 • HM (PH624)@ Saman Pour Khoshamuz

 • FIAP Gold medal (PH615)@ Amir Ali Navadeh Shahla

 • FIAP Gold medal (PH615)@ Kaveh Manafzadeh

 • FIAP Honorable mention, GRADAC PGI Bronze medal (PH615)@ Sahar Hajighanizadeh

 • FK OHRID HM (PH615)@ Kaveh Manafzadeh

 • FK OHRID Honorable mention (PH615)@ Saman Pour Khoshamuz

 • FKK CACAK Praise (PH615)@ Mohamadjavad Bahadorifar

 • FKK CACAK Praise (PH615)@ Amir Ali Navadeh Shahla

 • FKK CACAK Praise (PH615)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • GRADAC PGI Bronze medal (PH615)@ Reyhaneh Shadab Jouposhty

 • GRADAC PGI Bronze medal (PH615)@ Hamzeh Momeni

 • GRADAC PGI HM (PH615)@ Homan Heidari Khayat

 • GRADAC PGI Honorable mention (PH615)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • GRADAC PGI Honorable mention (PH615)@ Amin Mahdavi

 • GRADAC PGI Honorable mention, FKK CACAK Praise (PH615)@ Michael Sharifi

 • PSA Honorable mention (PH615)@ Homan Heidari Khayat

 • PSA Honorable mention (PH615)@ Hossein Mahmoodi

 • PSA Honorable mention (PH615)@ Siamak Jafari

 • PSA Honorable mention, FIAP Gold medal (PH615)@ Saman Pour Khoshamuz

 • CLUB GOLD (PH619)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • NATIONAL SILVER MEDAL (PH613)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON DIPLOMA (PH613)@ Hajar Momeni

 • FIAP Mention (PH611)@ Soheil Zandazar

 • FIAP Mention (PH611)@ Sajjad Zolfaghari

 • FIAP Bronze medal (PH610)@ Soheil Zandazar

 • GRADAC PGI Honorable mention (PH610)@ Mostafa Majidi Nasab

 • GRADAC PGI Silver medal (PH610)@ Kianoush Saadati

 • GRADAC PGI Silver medal (PH610)@ Mahmoud Zakeri

 • P.C.ELEMA Gold medal (PH610)@ Maryam Hasani Borchaloui

 • P.C.ELEMA Honorable mention (PH610)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • P.C.ELEMA Honorable mention (PH610)@ Siamak Jafari

 • PSA Honorable mention (PH610)@ Seyed Omid Alavi

 • PSA Honorable mention (PH610)@ Michael Sharifi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس